MT Music Production Allmän Info

 

 

 

Tillhandahåller allt från låtidé till utgivning av fonogram.

Vi hjälper dig att sprida din musik på rätt sätt!

 

 

Här följer en kort beskrivning av några av bolagets verksamhetsområden:

 

PRODUKTIONSPLANERING. Planerar och sköter allt kring hela produktioner, från låtidé till release. Ser över och lägger upp en plan baserat på budget. Kan t.ex. innebära hjälp med att hyra in musiker, inspelning, mixning, att se över rättigheter och avtal, övrig administration, ekonomi kring samtliga delar och även själva utgivningen.

 

 

ARRANGERING/PRODUCERANDE. Bearbetar befintliga arrangemang, gör arr och inspelningar från grunden för olika instrument/ljud. Tar fram förslag på slutliga produktioner, hjälper till att färdigställa dessa produktioner.

 

 

INSPELNING. Tillgång till en välutrustad studio med stor analog utrustningspark, trevliga lokaler och ett bra läge i centrala Gävle. Här är studion jag jobbar i: http://www.slowbeat.se Jobbar mot hobbymusiker, demoband/-artister, etablerade artister, skivbolag, företagsjobb mm. Har även möjlighet att spela in ”på fältet”.

 

MIXNING. Mixar både egna och andras inspelningar. Jobbar med alla sorters genres och jobb, alltid med kundens önskemål i fokus. Alla sorters projekt är hanterbara och intressanta, allt från mixning från grunden av hela skivproduktioner till småjusteringar på enskilda verk.

 

MASTRING. Slutjustering/finputsning av låtar inför utgivning. Montering av album, metadataapplikation.

 

FONOGRAMUTGIVNING. Hjälp med planering kring dina releaser, t.ex. tidsplan, budget, tänkt marknad osv. Själva praktiska arbetet och proceduren kring fonogramutgivning, såväl digitalt som fysiskt, och försäljning av fonogram.

 

MERCHANDISE. Framtagning, inköp (för vidareförsäljning) och försäljning av merchandise.

 

 

ARTISTMANAGEMENT. Artisthjälp inom alla tidigare nämnda arbetsområden. Även bokning, faktureringshjälp mm.

 

 

 

 

Låtskrivare, artist, multiinstrumentalist, musikbranschentreprenör.

 

Genom 15 års erfarenhet som artist, musiker och låtskrivare har Mattias skaffat sig kunskap inom musikbranschens samtliga områden. Som grundare av MT Music Production väljer Mattias att sköta vissa delar av verksamheten helt på egen hand då hans unika kompetens, erfarenheter och hans namn i branschen utgör stommen för dem. De arbetsområden som han personligen alltid sköter är bland annat:

 

LIVESHOWER. Ger liveshower som soloartist där han spelar och sjunger sitt eget material. Tar även uppdrag som kompmusiker på en rad olika instrument eller som körsångare åt andra artister.

 

STUDIOMUSIKER. Sjunger eller spelar på fonogramproduktioner åt andra artister.

 

LÅTSKRIVANDE. Till honom själv och hans artisteri. Även tillsammans med andra låtskrivare/artister till dem själva. Även själv eller tillsammans med andra på spekulation till artister och förlag.

 

UNDERVISNING. Ger undervisning, utbildningar håller föreläsningar och anordnar workshops inom alla ovanstående arbetsområden. Mattias delar med sig av sin egen kunskap och sina erfarenheter blandat med rena fakta kring musikbranschens snåriga djungel.

 

KONSULTARBETEN. Rådgivning inom alla ovanstående arbetsområden. Hjälp med att ta fram eller se över olika musikbranschrelaterade avtal, vilka steg man tar vid en egen produktion/artistlansering, vilka organisationer man behöver vara ansluten till som upphovsman/artist/skivbolag osv.

 

 

 

Det finns en rad samarbeten med andra företag inom samtliga arbetsområden i musik- och filmbranschen, allt för att kunna möta kundens alla önskemål och leverera bästa möjliga slutprodukt och service.

 

 

MT Music Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Törnell

 

 

Providing everything from song idea to the issuance of phonograms.

We help you to spread your music in the right way!

 

Here is a brief description of some of the company’s activities:

 

PRODUCTION PLANNING. Plans and manages everything about the entire production, from song idea to release. Looking over and laying out a plan based on budget. Can for example involve assistance with hiring musicians, recording, mixing , reviewing rights and contracts, other administration , economy on all parts and also the actual release .

 

ARRANGEMENTS / PRODUCING. Processes existing arrangements, doing arrangements and recordings from scratch of various instruments / sound. Makes suggestions and rough versions for final productions , help to prepare and complete these productions.

 

RECORDING. Access to a well-equipped studio with big analog equipment park , nice facilities and a great location in central Gävle. This is the studio I work in: http://www.slowbeat.se Working towards hobby musicians, demo tapes / artists, established artists, record labels, corporate jobs etc. Also has the ability to record “on location” wherever you need it.

 

MIXING. Mixes both their own and others’ recordings. Works with all sorts of genres and jobs, always with the customer’s requirements in mind. All kinds of projects are manageable and interesting , everything from mixing the basis of entire record productions to small changes in individual works .

 

MASTERING. Final adjustment/touches of songs before publication. Installment of albums , metadata application.

 

PHONOGRAM PUBLISHING . Help with planning around your releases such as schedule, budget, intended market, and so on. The practice and procedure about music publishing , both digitally and physically, and sale of phonograms.

 

MERCHANDISE . The processing, purchasing ( for resale ) and the sale of merchandise.

 

ARTIST MANAGEMENT. Artist Help in all the aforementioned areas. For example booking , billing help and more .

 

 

 

Songwriter, performer, multi-instrumentalist , music industry entrepreneur.

 

Through 15 years of experience as a performer, musician and songwriter Mattias has gained knowledge in all areas of the music industry. As the founder of MT Music Production Mattias choose to conduct certain parts of the business on his own since his unique skills , experiences, and his name in the industry is the backbone for them. The work that he always personally manages include:

 

 

LIVE SHOWS. Provides live shows as a solo artist at which he plays and sings his own songs. Also takes assignments as supporting musician on a variety of instruments or backing vocals for other artists.

 

STUDIO MUSICIAN. Singing or playing on phonogramproductions for other artists.

 

SONGWRITING. To himself and his artistry. Also with other songwriters/artists to themselves. Also by himself or with others on speculation for artists and publishers.

 

 

TEACHING. Provides education, training, gives lectures and organizes workshops in all of the above areas of work. Mattias share his own knowledge and experience mixed with pure facts about the music industry’s tricky jungle.

 

 

 

CONSULTANT WORK. Advice in all of the above areas of work. Help to develop or revise various music industry-related agreements , what steps to take with your production/artist launch, which organizations you need to be connected to as author/artist/record company and so on.

 

 

 

 

There are a number of collaborations with other companies in all areas of work in the music and film industry , all to be able to meet all the customers’ needs and deliver the best possible end product and service.

 

Bli den första som kommenterar. Var inte blyg.

Blanda dig i diskussionen

Du får använda dessa HTML-taggar och -attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>